Apie žaidynes

Pradžia

Remiantis paskutiniais vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo tyrimais, vaikai daug laiko praleidžia pasyviai, prie televizoriaus ar kompiuterio. Ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankantys vaikai 2 kartus per savaitę dalyvauja kūno kultūros užsiėmimuose, tačiau to nepakanka augančiam vaikui. Vienas iš Lietuvos gyventojų 2008-2020 metų fizinio aktyvumo skatinimo strategijos uždavinių – populiarinti fizinį aktyvumą įvairiuose gyventojų sluoksniuose ir siekti, kad fizinis aktyvumas taptų bendrosios kultūros dalimi.

Projekto organizatoriai

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija.

Projekto idėja

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis amžius – palankiausias formuoti įgūdžius, įpročius ir gyvenimo nuostatas (tame tarpe ir fiziškai aktyvaus gyvenimo nuostatą), o projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“ –  puiki priemonė skatinanti vaikų fizinį aktyvumą bei pozityvų požiūrį į sportą, supažindinanti su garbingo varžymosi idėjomis, bendravimo ir bendradarbiavimo galimybėmis.

Projekto tikslas

Didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį ir skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus.

Projekto uždaviniai:

  • Skatinti ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, kilnų elgesį ir bendradarbiavimą.   
  • Teikti metodinę, konsultacinę pagalbą ikimokyklinio ugdymo pedagogams fizinio aktyvumo skatinimo ir sporto renginių ikimokyklinio ugdymo įstaigose organizavimo klausimais.
  • Sudaryti sąlygas ikimokyklinio ugdymo pedagogams dalintis gerąja vaikų sveikatinimo ir fizinio aktyvumo skatinimo patirtimi.
  • Skatinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigų.
  • Kurti ikimokyklinio ugdymo pedagogų bendruomenę orientuotą į fizinio aktyvumo skatinimą.

Projekto eiga

Projektą "Lietuvos mažųjų žaidynės" sudaro trys etapai:

  1. Virtualūs fizinio aktyvumo užsiėmimai
  2. Lietuvos mažųjų žaidynių festivaliai įstaigose
  3. Respublikiniai Lietuvos mažųjų žaidynių festivaliai.

Pirmajame etape vaikų fizinio aktyvumo skatinimui pasitelkiamos Informacinės technologijos. 

Antrojo etapo metu įstaigose vyksta fizinį aktyvumą skatinantys festivaliai.

Respublikiniai festivaliai vyksta didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Jų metu siekiama, kad kuo daugiau vaikų patirtų džiaugsmą ir pozityvias emocijas sportuodami ir bendraudami tarpusavyje. Festivalių metu pateikiamos užduotys skirtos atskleisti vaikų fizinius gebėjimus ir puoselėti pagrindines olimpines vertybes: draugystę, tobulėjimą ir pagarbą.

 

Rezultatai

2014 m. startavo projekto pirmtakas "Mažųjų olimpiada".

2015 m. projekte  "Mažųjų olimpiada" dalyvavo 95 Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Finalinis festivalis įvyko Kaune.

2016 m. metais projekte dalyvavo 180 ikimokyklinio ugdymo įstaigų iš visos Lietuvos. 10000 vaikų savo ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir Lietuvos mažųjų žaidynių etapuose varžėsi 50-tyje atkrintamųjų rungtynių dėl bilieto į finalinį festivalį.

2017 m. „Lietuvos mažųjų žaidynėse“ dalyvavo 210 ikimokyklinio ugdymo įstaigų iš visos Lietuvos. Finalinis festivalis įvyko balandžio 22 d. Jonavoje. 

2018 m. į projektą įsijungė 213 ikimokyklinių ugdymo įstaigų, kurios turėjo galimybę dalyvauti net keturiuose finaliniuose festivaliuose, kurie vyko Alytuje, Panevėžyje, Palangoje ir Jonavoje.

2019 m. žaidynėse dalyvavo 269 ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Tai – trečdalis visų Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Mažieji ir vėl džiaugėsi keturiais finaliniais festivaliais Alytuje, Panevėžyje, Palangoje ir Jonavoje.

2020 m. „Lietuvos mažųjų žaidynėse“ dalyvavo 246 ikimokyklinio ugdymo įstaigos iš visos Lietuvos. Dėl Covid-19 pandemijos, dalis suplanuotų projekto veiklų neįvyko, tačiau Lietuvos mažųjų žaidynių bendruomenė palaikė glaudų ryšį nuotolinėmis priemonėmis.

2021 m. prie projekto veiklų prisijungė 325 ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Projekto veiklos buvo pritaikytos pandeminei situacijai ir nuotoliniam mokymuisi.

2022 m. projekto veiklos startavo nauju pajėgumu. Dalyvių skaičius išaugo iki 426. Įvyko 10 finalinių festivalių.

2023 m. projektas pasiekė naują rekordą. Jame dalyvavo 450 ikimokyklinio ugdymo įstaigų iš 59 Lietuvos savivaldybių. Prie projekto veiklų prisijungė daugiau kaip 55000 vaikų. Įvyko 10 finalinių festivalių 7 Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Jonavoje ir Palangoje.

Lietuvos mažųjų žaidynių 2024 nuostatai

Lietuvos mažųjų žaidynių 2023 nuostatai

Lietuvos mažųjų žaidynių 2022 nuostatai

Lietuvos mažųjų žaidynių 2021 nuostatai 

Lietuvos mažųjų žaidynių 2020 nuostatai

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Privatumo pranešimas

1. Ką reiškia šis Privatumo pranešimas?

Šiame privatumo pranešime (toliau - Privatumo pranešimas) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip asociacija Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (toliau – LTOK) bei labdaros ir paramos fondas Lietuvos olimpinis fondas (toliau – LOF) (LTOK ir LOF bendrai vadinami – Duomenų valdytojais), tvarko Jūsų asmens duomenis gautus: (a) Jums registruojantis ir dalyvaujant Duomenų valdytojų organizuojamuose renginiuose ar mokymuose, (b) Jums registruojantis ir dalyvaujant Duomenų valdytojų organizuojamuose mokymuose sportininkams, treneriams, sporto gydytojams ir kitam personalui, (c) Duomenų valdytojams sudarant Olimpinių ir kitų žaidynių kandidatų sąrašus ir akreditacijas, (d) Duomenų valdytojams skiriant stipendijas sportininkams, (e) Duomenų valdytojams organizuojant keliones sportininkams, treneriams ir kitam personalui, (f) Jums naudojantis Duomenų valdytojų socialinės žiniasklaidos priemonėmis ir lankantis Duomenų valdytojų administruojamose interneto svetainėse: www.ltok.lt, www.lmz.lt, www.olimpinekarta.lt, www.mazujuzaidynes.lt (toliau - Interneto svetainė), (g) Duomenų valdytojams bendradarbiaujant su rėmėjais, (h) renkant statistiką, (i) duomenų valdytojams teikiant ataskaitas Tarptautiniam Olimpiniam komitetui, (j) Jums dalyvaujant darbuotojų atrankose, (k) Duomenų valdytojams administruojant tiekėjų sutartis, (l) Duomenų valdytojams vykdant sutartis su kontrahentais juridiniais asmenimis. Toliau visi nurodyti asmenys, kurių duomenis tvarko LTOK, LOF ar Duomenų valdytojai, vadinami – Duomenų subjektais.

2. Apie Duomenų valdytojus

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, juridinio asmens kodas 191368237, buveinė adresu Olimpiečių g. 15, LT- 09237, Vilnius ir Lietuvos olimpinis fondas, juridinio asmens kodas 190725412, buveinė adresu Olimpiečių g. 15, LT-09237, Vilnius, yra Duomenų valdytojai.

LTOK siunčia sportininkus atstovauti Lietuvai olimpinėse žaidynėse ir kituose olimpiniuose renginiuose – Europos žaidynėse, jaunimo olimpinėse žaidynėse ir olimpiniuose festivaliuose, taip pat finansiškai prisideda prie sportininkų rengimo, remia sporto federacijų veiklą, atletams skiria olimpines stipendijas, vykdo sporto ir sporto medicinos specialistų kvalifikacijos kėlimo programas, skatina sporto mokslo ir medicinos plėtrą.

LTOK aktyviai įgyvendina Tarptautinio olimpinio komiteto (toliau – TOK) programas ir darbotvarkę – remia bei vykdo Olimpinio švietimo projektus, skatina lyčių lygybę ir kilnų elgesį sporte, sporto visiems plėtotę, rūpinasi olimpinio judėjimo populiarinimu, jo istorijos įamžinimu, šalies olimpiniam judėjimui nusipelniusiais žmonėmis.

LTOK yra LOF steigėjas. LOF veiklos tikslai yra remti olimpinį judėjimą Lietuvoje, remti Lietuvos sportininkų parengimą ir dalyvavimą olimpinėse žaidynėse, reklamuoti LOF, LTOK, nuosavybės teise valdyti prekių ženklus ir kita.

Atsižvelgiant į vykdomas bendras veiklas ir projektus, LTOK ir LOF kartu nustato Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Dėl šių aplinkybių jie yra bendri Jūsų asmens duomenų valdytojai, kurie solidariai atsako už Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtumą.

Pagal LTOK ir LOF, kaip bendrų Duomenų valdytojų, susitarimą, Asmens duomenų apsaugos pareigūnu yra paskirta įmonė UAB „SQUALIO Lietuva“, įm. k. 300110318, Žalgirio g. 135, LT-08217, Vilnius, Lietuva. Su atsakingu asmeniu galite susisiekti el. paštu: dap@ltok.lt. Taip Duomenų valdytojai siekia užtikrinti tinkamą duomenų apsaugą ir Jūsų teisių įgyvendinimą.

3. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Duomenų valdytojų apie Duomenų subjektą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Duomenų subjekto asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Duomenų subjekto vardą, pavardę, adresą, kurią apie Duomenų subjektus Duomenų valdytojai renka dėl šiame Privatumo pranešime ar atskirame Duomenų subjekto sutikime ar susitarime su LTOK, LOF ar Duomenų valdytojais nurodytų tikslų.

4. Kodėl ir kokius tvarkome Jūsų asmens duomenis

(a) Registracijos ir dalyvavimas Duomenų valdytojų organizuojamuose renginiuose ar mokymuose

Duomenų valdytojai skatindami sporto plėtrą, fizinį aktyvumą, formuojantį supratimą, kad olimpinis sąjūdis, kaip gyvenimo filosofija, skirtas ne vien tik sportininkų elitui, bet kiekvienam norinčiam sportuoti, ugdyti ir tobulinti asmenybę, nuolatos organizuoja renginius ir mokymus. Jums registruojantis ir dalyvaujant Duomenų valdytojų organizuojamuose renginiuose ar mokymuose mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis žemiau nurodytais tikslais:

• Mokytojams ir pedagogams registruojantis į renginius mes renkame Jų: vardus, pavardes, el. pašto adresus, telefono numerius, darbovietės pavadinimus. Šie duomenys yra renkami sutikimo pagrindu ir saugomi 5 (penkerius) metus.

• Mokytojams ir pedagogams registruojantis į „Erasmus +“ programą ir mokymus mes renkame Jų: vardus, pavardes, gimimo metus, el. pašto adresus, parašą, kontaktinio asmens nelaimės atveju informaciją, kitą dalyvio formoje pateikiamą informaciją. Šie asmens duomenys yra renkami sutarties pagrindu ir saugomi 5 (penkerius) metus.

• Mokiniams (14 – 18 m.) registruojantis į Duomenų valdytojų organizuojamus renginius, pavyzdžiui „Jaunųjų lyderių“ programą, mes renkame Jų: vardus, pavardes, el. pašto adresą arba telefono numerį, gimimo datą, mokymo įstaigą, tėvų – vardus, pavardes, el. pašto adresą arba telefono numerį ir parašus. Šie asmens duomenys yra renkami sutikimo pagrindu ir saugomi 5 (penkerius) metus nuo renginio pradžios.

• Ugdymo įstaigoms registruojantis ir dalyvaujant „Olimpinė karta“ renginiuose mes renkame: ugdymo įstaigos atstovo vardą, pavardę, el. pašto adresą bei Ugdymo įstaigų pateikiamas nuotraukas ir kitą informaciją apie renginius, šie duomenys yra renkami sutarties pagrindu ir saugomi 5 (penkerius) metus.

Ugdymo įstaigos užtikrina, jog prieš pateikdamos mums nuotraukas, jos turi dalyvių sutikimus viešinti jų atvaizdus ir kitą informaciją. Nepaisant to, mes gerbiame renginio dalyvių teises ir jiems kreipusis į mus šiame Privatumo pranešime nurodytu el. paštu mes pašalinsime informaciją, kuri gali žeisti asmens teises.

• Ugdymo įstaigoms registruojantis į „Mokyklų žaidynes“ ir „Mažųjų žaidynes“ mes renkame įstaigų atstovų vardus, pavardes, el. pašto adresus. Šie duomenys yra renkami teisėto intereso koordinuoti dalyvius pagrindu. Šiuos duomenis mes saugome 5 (penkerius) metus nuo renginio pradžios.

Ugdymo įstaigų atstovams ir mokytojams sutikus, renginio viešinimo tikslu mes rinksime jų: vardus, pavardes, mokymosi įstaigos informaciją, atvaizdą, šie asmens duomenys bus saugomi 5 (penkerius) metus nuo renginio pradžios. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą pranešdami apie tai šiame Privatumo pranešime nurodytu el. paštu.

• Vykstant „Mokyklų žaidynių“ antram ir trečiam etapams mes renkame šiuos asmens duomenis: vaikų vardus, pavardes, amžių ir vaikų tėvų vardus, pavardes bei parašus. Šie duomenys yra renkami sutarties, kuri yra sudaroma sutinkant su renginio nuostatais, pagrindu ir saugomi 5 (penkerius) metus nuo renginio pradžios.

Dalyviams ar jų atstovams sutikus, renginio viešinimo tikslu, mes rinksime dalyvių: vardus, pavardes, mokymosi įstaigos informaciją ir atvaizdus. Šie asmens duomenys bus saugomi 5 (penkerius) metus nuo renginio pradžios dienos. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą pranešdami apie tai šiame Privatumo pranešime nurodytu el. paštu.

• Dalyviams registruojantis į „Olimpinę dieną“ ar „LTeam žiemos festivalį“ mes renkame jų: vardus, pavardes, el. pašto adresus, telefono numerius, parašus, dalyvaujant nepilnamečiams dalyviams mes renkame jų vardus ir pavardes bei jų įstatyminių atstovų

kontaktinę informaciją. Šie asmens duomenys yra renkami sutarties, kuri sudaroma sutinkant su renginio nuostatais, pagrindu ir saugomi 30 (trisdešimt) dienų nuo renginio pabaigos dienos.

Šių renginių metu dalyviai gali būti filmuojami ir fotografuojami, o jų nuotraukos gali būti naudojamos renginių viešinimo tikslu. Atsižvelgiant į renginio masiškumą, organizatoriai negali užtikrinti kiekvieno renginio dalyvio teisės nebūti filmuojamiems ar fotografuojamiems renginio metu. Mes pasižadame tokios medžiagos naudojimu nepažeisti Jūsų garbės ir orumo. Jeigu norite, kad paskelbta Jūsų nuotrauka iš renginio būtų pašalinta, praneškite apie tai šiame Privatumo pranešime nurodytu el. paštu.

Žiniasklaidos atstovai gali rodyti Jūsų nuotraukas ar video medžiagą, tik laikydamiesi jiems taikomų įstatymų reikalavimų, tačiau Duomenų valdytojai neatsako už žiniasklaidos atstovų veiksmus.

• Dalyviams registruojantis į kitus Duomenų valdytojų organizuojamus renginius, mes renkame Jų: vardus, pavardes ir el. pašto adresus, teisėto intereso koordinuoti renginį tikslu. Šie asmens duomenys bus saugomi 5 (penkerius) metus nuo renginio pabaigos dienos.

Renginių dalyviams ar jų atstovams sutikus, mes renginių viešinimo tikslu galime rinkti jų atvaizdus, kuriuos saugosime 5 (penkerius) metus nuo renginio pabaigos dienos, jeigu sutikimo formoje nenurodyta kitaip.

Renginių laimėtojai yra skelbiami sutarties vykdymo tikslu, šie duomenys yra saugomi 5 (penkerius) metus.

(b) Registracijos ir dalyvavimas Duomenų valdytojų organizuojamuose mokymuose sportininkams, treneriams, sporto gydytojams ir kitam personalui

Vienas iš Duomenų valdytojų veiklos tikslų yra padėti rengti sporto darbuotojus, pirmiausia organizuojant kursus ir užtikrinant, kad kursai padėtų propaguoti pagrindinius olimpizmo principus. Duomenų valdytojai nuolatos organizuoja ar kuruoja nacionalinius ir tarptautinius kursus, mokymus ar renginius, skirtus sportininkams, treneriams ir kitiems su sportininkų rengimu susijusiems asmenims.

• Jums registruojantis į Duomenų valdytojų kuruojamas sportininkų, trenerių, vadybininkų, medikų nacionalines ir tarptautines mokymų programas ar renginius, sutarties pagrindu yra tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, el. paštas, amžius, sporto šaka, gimimo data, lytis, adresas, išsilavinimas, darbo patirtis, aukščiausi sportininko pasiekimai, rekomendacija, alergijos. Šie asmens duomenys yra saugomi 5 (penkerius) metus ir gali būti perduoti TOK, kelionių agentūroms, viešbučiams, lektoriams, audito bendrovėms, kitų šalių nacionaliniams olimpiniams komitetams, olimpinių sporto šakų federacijoms ir mokymų organizatoriams.

• Duomenų valdytojai suteiktų mokymų suvestinės sudarymo tikslu, teisėto intereso administruoti mokymus pagrindu, renka Jūsų: vardą, pavardę, informaciją kokiuose mokymuose dalyvavote. Šie asmens duomenys yra saugomi 5 (penkerius) metus.

(c) Olimpinių ir kitų žaidynių kandidatų sąrašų sudarymas ir akreditacijos

Vienas iš pagrindinių Duomenų valdytojų veiklos tikslų drauge su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis rūpintis sportininkų atranka ir rengimu Olimpinėms žaidynėms bei kitoms varžyboms, kurias globoja TOK.

• Duomenų valdytojams sudarant Olimpinės komandos kandidatų sąrašus Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, rungtis, miestas, treneriai, rengianti organizacija, geriausi rezultatai per praėjusius dvejus metus ir planuojami rezultatai ateinančiais metais yra gaunami iš olimpinių sporto šakų federacijų. Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu ir saugomi 10 (dešimt) metų nuo atrankos dienos.

• Duomenų valdytojams sudarant ir administruojant į Olimpinių žaidynių rinktinę atrinktų kandidatų sąrašus, Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, atstovaujamo sporto rungtis, miestas, trenerių kontaktinė informacija, organizacija atsakinga už rengimą, geriausias pasiektas rezultatas, nuotrauka, CV, tėvų ikisantuokinės pavardės, aptarnaujantis personalas (treneriai, medikai ir kita), paso kopijos, vizos, sveikatos duomenys yra renkami sutarties pagrindu ir saugomi 10 (dešimt) metų.

Šie Jūsų asmens duomenys (visi arba dalis) sutarties vykdymo tikslu gali būti perduoti Olimpines žaidynes organizuojančios šalies komitetui, kelionių agentūroms, viešbučiams, draudimo bendrovėms, miestų sporto skyriams, olimpinių sporto šakų federacijoms, Lietuvos Respublikos Švietimo ir sporto ministerijai ir kitiems duomenų gavėjams.

• Duomenų valdytojams sudarant olimpinio jaunimo žiemos ir vasaros festivalių, Europos žaidynių, Jaunimo olimpinių vasaros ir žiemos žaidynės dalyvių ir kito personalo sąrašus bei juos administruojant yra renkami šie Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodai (ir/arba gimimo data), pilietybė, gyvenamosios vietos adresai, asmens tapatybės kortelės arba pasai, adresai korespondencijai, telefono numeriai, el. pašto adresas. Šie asmens duomenys yra renkami sutarties pagrindu ir saugomi 10 (dešimt) metų.

Šie Jūsų asmens duomenys (visi arba dalis), sutarties vykdymo tikslu, gali būti perduoti TOK, žaidynes organizuojančios šalies komitetui, kelionių agentūroms, viešbučiams, draudimo bendrovėms, miestų sporto skyriams, olimpinių sporto šakų federacijoms, Lietuvos Respublikos Švietimo ir sporto ministerijai ir kitiems duomenų gavėjams.

• Duomenų valdytojai Jūsų dalyvavimo Europos jaunimo olimpiniame festivalyje užtikrinimo tikslu renka šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, paso kopija, gimimo data, sporto šaka, nuotrauka, charakteristika, pasiekimai, rezultatai, sveikatos pažymos, tėvų kontaktai, pavardės, adresas, telefono numeriai, tėvų pasų informacija, treneriai, medikai. Šie asmens duomenys yra tvarkomi nepilnamečių sportininkų tėvų sutikimo pagrindu ir saugomi 5 (penkerius) metus nuo festivalio dienos. Dalyvavimo Europos jaunimo olimpiniame festivalyje tikslu surinkti asmens duomenys yra perduodami festivalį organizuojančios šalies olimpiniam komitetui.

Jei Jūs nepateiksite aukščiau įvardintų duomenų, mes neturėsime galimybės užtikrinti Jūsų nepilnamečio vaiko dalyvavimo Europos jaunimo olimpiniame festivalyje, tačiau Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą pranešdami apie tai šiame Privatumo pranešime nurodytu el. paštu.

• Duomenų valdytojai akreditacijos į Olimpines ar kitas žaidynes tikslu gali rinkti Jūsų paso duomenis. Jeigu esate žaidynėse dalyvaujantis sportininkas, papildomai bus renkamos Jūsų socialinių tinklų (Facebook ar Instagram) paskyrų nuorodos, informaciją apie Jūsų mokyklą, universitetą, hobius, nuotraukas ir kitą asmeninė informaciją, kurią Jūs pateiksite. Šie asmens duomenys yra tvarkomi sutarties pagrindu ir saugomi 10 (dešimt) metų.

• Jūsų asmens duomenys surinkti akreditacijos tikslu bus perduoti TOK ir olimpines ar kitas žaidynes organizuojančios šalies komitetui.

• Duomenų valdytojai akreditacijos į Olimpines ar kitas žaidynes tikslu renka šiuos žurnalistų asmens duomenis: vardas, pavardė, paso duomenys, žiniasklaidos priemonė, kontaktinė informacija. Šie asmens duomenys yra renkami sutarties pagrindu ir saugomi 10 (dešimt) metų.

Jūsų asmens duomenys surinkti akreditacijos tikslu gali būti perduoti TOK ir Olimpines ar kitas žaidynes organizuojančios šalies komitetui.

(d) Stipendijų sportininkams skyrimas

Duomenų valdytojų vykdomos veiklos tikslas yra olimpinio judėjimo bei Lietuvos sportininkų parengimo ir dalyvavimo Olimpinėse žaidynėse rėmimas. Įgyvendindami šiuos tikslus, Duomenų valdytojai skiria stipendijas sportininkams ar padeda administruoti TOK skiriamas stipendijas.

• LTOK stipendijos sportininkui skyrimo tikslu duomenų valdytojai sutarties pagrindu tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, sporto šaka, stipendijos suma. Šie asmens duomenys yra saugomi 10 (dešimt) metų.

• TOK stipendijos skyrimo tikslu, LTOK sutarties pagrindu tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, mokymosi įstaiga, sporto šaka, rezultatai/ pasiekimai, el. pašto adresas, telefono numeris, , mokamos užsienio kalbos ir jų mokėjimo lygis, treneri ir sportininko atstovaujamos Olimpinio sporto federacijos vadovo parašai, informacija, kur sportininkas sportavo, kur keliavo, kas tris mėnesius pateikiamos ataskaitos kur keliavo, sąskaitos, stipendijos dydis, patvirtinimas, kad nėra sveikatos sutrikimų, galinčių riboti sportinę veiklą. Šie asmens duomenys yra saugomi 4 (ketverius) metus ir perduodami TOK, sportininko atstovaujamai federacijai, auditoriams bei yra viešinami Interneto svetainėje.

• Sportininkų finansavimas per federacijas tikslu, sutarties pagrindu, Duomenų valdytojai tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, informacija, kaip Sportininkas laikosi Plano, treniruočių ir varžybų režimo, dopingo kontrolės, Olimpinės Chartijos ar kitų taisyklių, informacija apie Sportininko veiklą, kuri gali tiesiogiai pakenkti jo sportiniams rezultatams, informacija apie Federacijos rengiamus ar priimtus sprendimus, darančius įtaką Sportininko rengimui, informacija apie Federacijos ir Sportininko planuojamas sudaryti sutartis dėl Sportininko asmens ir (ar) vardo ir (ar) atvaizdo ir (ar) jo sportinių laimėjimų naudojimo reklamos tikslais, komerciniais ir (ar) pelno siekimo tikslais, kita su Sutarties vykdymu susijusi informacija. Šia asmens duomenys yra saugomi 10 (dešimt) metų.

(e) Kelionių sportininkams, treneriams ir kitam personalui organizavimas

Duomenų valdytojai, siekdami užtikrinti sportininkų ir kito personalo dalyvavimą Olimpinėse žaidynėse bei kitose varžybose, kurias globoja TOK, rūpinasi savo delegacijų narių ekipuote, kelione ir apgyvendinimu, sudaro delegacijos narių draudimo nuo nelaimingų atsitikimų (mirtis, liga, invalidumas, gydymo ir vaistų išlaidos) ir civilinės atsakomybės tretiesiems asmenims sutartis. Siekdami įgyvendinti šiuos veiklos tikslus, mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis.

• Duomenų valdytojai paraiškų vizoms tvarkyti tikslu, sutikimo pagrindu, gali rinkti šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, paso kopiją ir jame esančią informaciją, adresą ir kitą informaciją reikalingą gauti vizą. Šie asmens duomenys yra saugomi 3 (trejus) metus ir gali būti perduodami šalies, kurios vizos siekiama gauti, ambasadai, Olimpiniam komitetui ar kitai institucijai.

• Duomenų valdytojai lėktuvo bilietų į žaidynes, mokymus ar komandiruotes pirkimo tikslu, Jūsų sutikimo pagrindu, gali rinkti šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens dokumento duomenis. Šie asmens duomenys yra saugomi 10 (dešimt) metų ir gali būti perduodami avialinijų kompanijoms ar kelionių agentūroms.

Jei Jūs nepateiksite aukščiau įvardintų duomenų, mes neturėsime galimybės padėti Jums gauti vizą ar įsigyti lėktuvo bilietus, tačiau Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą pranešdami apie tai šiame Privatumo pranešime nurodytu el. paštu.

(f) Socialinės žiniasklaidos priemonės

Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis lankydamiesi mūsų paskyrose (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), mes kontroliuojame bendrai su socialinių tinklų valdytojais, kaip bendri asmens duomenų valdytojai.

Mūsų Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo metu turime šias paskyras socialiniuose tinkluose:

• Facebook - LTOK, LTeam, Lietuvos mažųjų žaidynės, Lietuvos mokyklų žaidynės, kurio privatumo pranešimas yra pasiekiamas: https://www.facebook.com/privacy/explanation;

• Instagram - LTeam_official, kurio privatumo pranešimas yra pasiekiamas: https://help.instagram.com/519522125107875;

• Youtube – LTeam, kurio privatumo pranešimas yra pasiekiamas: https://policies.google.com/privacy.

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Jums viešinant informaciją uždarose socialinių tinklų grupėse, pavyzdžiui Facebook grupėje „Olimpinė karta“, kurios buvo sukurtos LTOK ar LOF vykdomų projektų administravimui, Duomenų valdytojai su socialiniais tinklais yra bendri Jūsų asmens duomenų valdytojai.

Jums viešinant informaciją šiose uždarose socialinių tinklų grupėse, prašome Jūsų:

• Neskelbti kitų asmenų nuotraukų ar informacijos apie juos, jeigu tas asmuo nėra davęs sutikimo;

• Neskelbti informacijos, kuri gali pažeisti kitų asmenų garbę ir orumą ar žeist, žeminti juos;

• Gerbti vieniems kitus.

Jeigu manote, kad uždaroje grupėje paskelbta informacija pažeidžia Jūsų teises, kreipkitės į grupės administratorių ar šiame Privatumo pranešime nurodytu el. pašto adresu.

(g) Bendradarbiavimas su rėmėjais

Duomenų valdytojai vykdydami savo veiklą, pavyzdžiui, renginių organizavimas, mokymai ir kita, sulaukia paramos iš trečiųjų asmenų. Parama yra teikiama įvairiomis priemonėmis, todėl kartais mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis rėmėjams žemiau nurodytais tikslais:

• Laimėtų prizų jums įteikimo tikslu, sutarties, kuri yra sudaroma sutikus su renginio nuostatais, pagrindu, mes galime perduoti Jūsų: vardą, pavardę, el. pašto adresą, banko sąskaitos numerį rėmėjams. Šie asmens duomenys bus saugomi 10 (dešimt) metų.

• Rėmėjų teikiamų paramos sportininkams užtikrinimo tikslu, teisėto intereso remti Olimpinių sporto šakų sportininkus pagrindu, mes galime Jūsų: vardą, pavardę, adresą, banko sąskaitos numerį, el. pašto adresą perduoti rėmėjams. Šie asmens duomenys bus saugomi 10 (dešimt) metų.

(h) Statistikos rinkimas

Jums parsisiunčiant informaciją iš mūsų Interneto svetainės, pavyzdžiui apie Olimpinių vertybių ugdymo programą, Jūsų sutikimo pagrindu, mes renkame šiuos asmens duomenis: vardą, pavardė, el. pašto adresą, informacija kurią pateiksite užpildę anketą. Šie duomenys yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo dokumento parsisiuntimo dienos.

(i) Ataskaitų Tarptautiniam olimpiniam komitetui teikimas

Duomenų valdytojai aktyviai įgyvendina TOK programas ir darbotvarkę – remia bei vykdo Olimpinio švietimo projektus, skatina lyčių lygybę ir kilnų elgesį sporte, sporto visiems plėtotę, rūpinasi olimpinio judėjimo populiarinimu, jo istorijos įamžinimu, šalies olimpiniam judėjimui nusipelniusiais žmonėmis. Duomenų valdytojai dalyvaudami Olimpinio solidarumo programose turi TOK pateikti ataskaitas apie įgyvendintas programas ar suteiktą paramą.

• Duomenų valdytojai renginių ataskaitų siuntimo TOK tikslu, renginių dalyvių sąrašus, nuotraukas iš renginių ir kt. reikalaujama informacija, sutarties pagrindu gali perduoti TOK. Duomenų valdytojai šią informaciją saugo 10 metų.

• Duomenų valdytojai ataskaitų TOK dėl Solidarumo fondo reikalavimų įgyvendinimo tikslu, sutarties pagrindu, TOK gali perduoti: sporto direkcijos darbuotojų, oficialių asmenų (LTOK prezidentės, viceprezidentų, vykdomojo komiteto narių, komisijų narių), olimpinės rinktinės narių-sportininkų, trenerių, gydytojų: vardai, pavardės, asmens kodai (ir/arba gimimo data), pilietybė, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybės kortelė arba pasas, adresas korespondencijai, telefonas, el. paštas, darbovietės pavadinimas, pareigos, išsilavinimas, darbo patirtis. Duomenų valdytojai šią informaciją saugo 10 metų.

(j) Dalyvavimas darbuotojų atrankose

Mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją (darbovietė, elektroninio pašto adresas, gimimo data, adresas, išsilavinimas, pavardė, telefono numeris, vardas, pageidaujamas darbas, gyvenimo aprašymo gavimo data, asmeninės savybės, darbo patirtis: paskutinė darbovietė, darbo stažas darbovietėje, užimtos pareigos, kita darbo patirtis, užsienio kalbų mokėjimas: kalba, skaitymo, rašymo, kalbėjimo lygiai, gebėjimas dirbti kompiuterio programomis, kiti duomenys ir motyvai, pageidaujamas atlyginimas) ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate Duomenų valdytojams atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką. Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus šiai darbo atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 20 (dvidešimt) darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis.

Jūsų sutikimo pagrindu duomenis saugosime sutikime nurodytą terminą.

(k) Tiekėjų sutarčių administravimas

Duomenų valdytojai sutarčių su tiekėjais administravimo tikslu, sutarties pagrindu tvarkos šiuos asmens duomenis: Kontaktinių asmenų vardus, pavardes, kontaktinę informaciją, susirašinėjimo turinį, sutarties detales ir kt. Šie asmens duomenys yra saugomi 10 (dešimt metų).

(l) Duomenų valdytojų sutarčių su kontrahentais juridiniais asmenimis vykdymas

Siekiant savo teisėto intereso užtikrinti Duomenų valdytojų sutarčių, sudarytų su kontrahentais juridiniais asmenimis, vykdymą, Duomenų valdytojai tvarko šių asmenų darbuotojų asmens duomenis, t. y. vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, susirašinėjimo turinys. Šie duomenys saugomi 10 (dešimt) metų.

5. Duomenų gavimas ir atskleidimas

Mes gaunamu Jūsų duomenis iš Jūsų, Jūsų įrenginių, socialinių tinklų (Facebook, Instagram), olimpinių sporto šakų federacijų, miestų sporto skyrių, sveikatos priežiūros įstaigų, Jūsų atstovaujamų organizacijų, Jūsų mokymo/ ugdymo įstaigų ir kita.

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, tarpininkams, paslaugų teikėjams, tokiems kaip skolų administravimą ar išieškojimą vykdančioms įmonėms, archyvavimo paslaugas teikiančios įmonės, rinkodaros paslaugas, IT paslaugas teikiantiems asmenims ar subrangovams, olimpinių sporto šakų federacijoms, TOK, kitų šalių olimpiniams komitetams, miestų sporto skyriams, rėmėjams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šiame Privatumo pranešime.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

● jei tai turime padaryti pagal įstatymą;

● siedami apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums);

● siekdami vykdyti savo, kaip Tautinio olimpinio komiteto, įsipareigojimus;

● siekdami vykdyti Olimpinę chartiją.

Jūsų asmens duomenis šiame Privatumo pranešime nurodytais tikslais mes galime perduoti TOK, kurio būstinė yra Šveicarijoje, vadovaudamiesi Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo (Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 45 str. 3 d.). Be to, Jūsų asmens duomenis galime perduoti tarptautinius sporto renginius ar mokymus organizuojančių trečiųjų šalių organizaciniams komitetams, ambasadoms, kelionių agentūroms ir kita. Priklausomai nuo trečiosios šalies, duomenų perdavimo pagrindas gali būti: Europos Komisijos sprendimas dėl tinkamumo (BDAR 45 str. 3 d.), Jūsų sutikimas (BDAR 49 str. 1 d. a p.) arba sutarties vykdymas (BDAR 49 str. 1 d. b arba c p.).

Išskyrus šiame Privatumo pranešime numatytus atvejus, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.

Privatumo pranešime nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti šiame Privatumo pranešime nurodytu el. paštu, laiško tekste nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

6. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

7. Jūsų teisės

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su Duomenų valdytojų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šiame Privatumo pranešime nurodytu el. pašto adresu.

Duomenų valdytojai nepagrįstai nedelsdami, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Duomenų valdytojai gali atsisakyti įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

7.1. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šiame Privatumo pranešime nurodytu el. pašto adresu. Mes Jūsų prašymo įvykdymo tikslu galime Jūsų paprašyti patvirtinti savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

7.2. Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti šiame Privatumo pranešime nurodytu el. pašto adresu.

7.3. Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

(a) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.

(b) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama BDAR 17 straipsnyje numatytais atvejais.

(c) Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:

● laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;

● kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;

● kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;

● laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

(d) Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.

(e) Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens

duomenis.

7.4. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šį Privatumo pranešimą, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

8. Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip Duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus el. paštu- dap@ltok.lt. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų

apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt).

9. Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

10. Susisiekite su mumis

Yra keletas būdų, kaip galite susisiekti su Duomenų valdytojais: telefonu, el. paštu. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei susisieksite su mumis mes galime tvarkyti Jūsų mums nurodytus duomenis, t. y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, datą bei susirašinėjimo tekstą.

Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.

Susirašinėjimas saugomas 1 (vienerius) metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo pranešime ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti.

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

11. Privatumo pranešimo pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šį Privatumo pranešimą. Toks atnaujinta ar pakeistas Privatumo pranešimas įsigalios nuo jo paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo pranešimo versija.

Atnaujinę Privatumo pranešimą, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje. Apačioje nurodyta „Atnaujinimo data“ rodo, kada Privatumo pranešimas atnaujintas paskutinį kartą.

Paskutinis Privatumo pranešimo atnaujinimas buvo atliktas 2019 m. lapkričio 20 d.